Vraag: Wat is letselschade?
Antwoord: Letselschade is letsel + de schade die daaruit voortvloeit. Letsel is de benaming voor de lichamelijke- en/of geestelijke klachten die u oploopt, als gevolg van een ongeluk of nare gebeurtenis. Zo is het door het letsel bijvoorbeeld niet langer mogelijk evenveel te werken. U lijdt hierdoor inkomensverlies. Verder maakt u kosten doordat u medisch behandeld moet worden. Uw zorgverzekeraar brengt u hiervoor kosten in rekening.

Letselschade is alle schade die voortkomt uit het letsel (zoals bijvoorbeeld; kosten van medische behandeling, mislopen van loon, etc.). Letselschade bestaat uit gemiste inkomsten, gemaakte kosten, medische schade, smartengeld.

Vraag: Wat te doen bij letselschade?
Antwoord: ga zo snel mogelijk naar de huisarts, dat is ons belangrijkste advies. Zorg zo snel mogelijk voor juridische bijstand. Letselschadezaken zijn uitermate complex; het aanvaarden van het voorstel van de tegenpartij / verzekeraar, kan verstrekkende gevolgen hebben, indien achteraf blijkt dat de uitkering onvoldoende is geweest. Behandel uw zaak nooit alleen.

Het letselschadetraject in vogelvlucht:

• Tegenpartij aansprakelijk stellen;
• Lichamelijk letsel inzichtelijk maken;
• Financiële schade inzichtelijk maken;
• Schadevergoeding berekenen;
• Schadeclaim indienen.

Vraag: Wie is aansprakelijk voor mijn letselschade?
Antwoord: dit verschilt uiteraard per situatie. Over het algemeen geldt: bij verkeersongevallen is degene die een verkeersovertreding heeft begaan, aansprakelijk voor de schade van de tegenpartij. Voor voetgangers en fietsers echter, gelden andere regels. De verzekeraar stelt de aansprakelijke partij vast, op basis van de gegevens op het schadeformulier. Het kan ook zo zijn dat er meerdere personen zijn die aansprakelijk zijn voor uw letsel.

Bij een verkeersongeval komt het vaak voor dat beide verkeersdeelnemers schuld hebben aan een ongeval. Er is dan sprake van eigen schuld. In zo’n geval zal de schade worden verdeeld.

Bij arbeidsongevallen is de werkgever aansprakelijk indien hij zijn zorgplicht niet is nagekomen (lees meer over zorgplicht werkgever).

Bij medische fouten moet aantoonbaar worden gemaakt dat sprake is van medisch verwijtbaar handelen. Een medisch adviseur doet hier eerst uitvoerig onderzoek naar.

Bij iedere andere gebeurtenis, geldt meestal dat partij A moet kunnen aantonen dat partij B schuldig, en dus aansprakelijk is. Verzamel zoveel mogelijk bewijs.

Vraag: Welke schade wordt vergoed?
Antwoord: In de meeste gevallen uw volledige schade. Schade bestaat uit: gemiste inkomsten, gemaakte kosten, medische schade, smartengeld. De schade wordt berekend aan de hand van een vergelijking van de situatie, zoals die zou zijn geweest zonder ongeval en de situatie met ongeval. Het verschil is de schade. Wanneer er geen sprake is van ‘eigen schuld’, dient uw volledige schade te worden vergoed. Bekijk een aantal schadeposten.

Vraag: Wat is de hoogte van mijn schadevergoeding?
Antwoord: dit verschilt uiteraard per situatie. Er moet worden berekend hoe uw persoonlijke situatie zou zijn geweest, als het ongeval niet zou zijn gebeurd. De situatie moet zoveel mogelijk worden teruggebracht naar de periode van vóór het ongeval. Letselschade berekenen kunt u niet alleen. Zoek professionele rechtsbijstand.

De hoogte van de schadevergoeding is met name afhankelijk van de ernst van het letsel (blijvend of tijdelijk), de hoogte van de extra kosten en de omvang van de gemiste inkomsten. Zo kan langdurige arbeidsongeschiktheid al snel leiden tot een omvangrijke schade.

Vraag: Hoe werkt het claimen van schadevergoeding?
Antwoord: Het claimen van schadevergoeding is een ingewikkeld juridisch traject en bestaat uit meerdere fasen.

De eerste fase is het aansprakelijkheidstraject. In deze fase moet worden uitgezocht wie in juridische zin aansprakelijk is voor uw schade. Deze partij moet vervolgens aansprakelijk worden gesteld. Als de tegenpartij de aansprakelijkheid erkend, dan vangt de tweede fase aan.

De tweede fase is de schaderegelingsfase waarin allereerst de lichamelijke, geestelijke en financiële schade van het slachtoffer inzichtelijk moet worden gemaakt. Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt de hoogte van de schade berekend. Ten slotte wordt de schadeclaim ingediend. (bronlink)

Vraag: Wanneer wordt de schade vergoed?
Antwoord: Schade wordt vergoed als de aansprakelijkheid voor het ongeval is erkend. Natuurlijk moet het slachtoffer per schade bewijs aanleveren. Ook moet de schade zijn veroorzaakt door het ongeval. Het is mogelijk om voorschotten te claimen! De volledige schadevergoeding wordt pas uitgekeerd zodra een medische eindtoestand is bereikt, zie onder. Let op! Teken nooit een vaststellingsovereenkomst, zonder eerst juridisch advies in te winnen.

Medische eindtoestand: voor een definitieve regeling, is nodig dat u de medische eindtoestand (‘consolidatie’) heeft bereikt. Dat is het moment waarop u volgens de behandelend medicus bent hersteld of waarop uw letsel of handicap niet meer door behandeling voor verbetering vatbaar is. In geval van een relatief onschuldig letsel, dat zeker zal genezen of al genezen is, behoeft de definitieve regeling hierop niet te wachten. Enige voorzichtigheid hiermee is geboden, vooral als het letsel aanvankelijk (gelet op de ernst van de botsing) wel heel erg lijkt mee te vallen. Vervolgens moet de behandelend arts vaststellen wat de blijvende gevolgen van het ongeval zullen zijn. Dit kan enige tijd in beslag nemen. Bron: De Letselschade Raad